Project in Multimedia Technology [MT]

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1 MT 52 [2555]

การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3D แอนิเมชั่น
เรื่อง The Picture
นางสาวกิ่ง ชินเชษฐ์

การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 3D แอนิเมชั่นเพื่อสะท้อนถึงปัญหาภาวะโลกร้อน
นางสาวอรนันท์  จันทเทพ

สร้างสรรค์เพลงและการประชาสัมพันธ์
นายอารัมย์ หิรัญประเสริฐสุข
นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย

Music Production & Promotion

เพลง ฉันยังมีเธอ – Penta [MV]

เพลง ไปเหยียบทราย – สัมมนา (อิฐ ดันดารา) [MV]

เพลง ปล่อยตัว ปล่อยใจ – ไอ้ใบ้ฮาร์ดคอร์ [MV]

การสร้างสื่อสามมิติเสมือนจริง (Augmented Reality) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
นายประชา เสือสกุล
นายชวิวัฒน์ ไม้อุดม
นางสาวเยาวลักษณ์ นัยนิตย์
นางสาวรตา ตาลบำรุง
นางสาวรัฐธินี สุทธิผลไพบูลย์


สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รุ่นที่ 2 MT 53 [2556]

การผลิตสื่อนิตยสารแนะนาร้านอาหารในเขตรัตนโกสินทร์ชั้นใน
“The Tasty List”
น.ส.สุพิชญา ดิสสร
10-12-2557 22-13-56

การใช้เทคนิคการนาเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิก
หัวข้อเรื่อง ” ก้าวทันเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และ LTE ”
The Infographic Presentation Of
“Keep pace with 3G Technology and LTE”
นายพุทธิพรต เพ็ชรสุกใส
นายศุภวุฒิ เสมอชาติ
นายโสภณ เสรีกิจการกุล
ตอนที่ 1 : รู้จักกับ 3G มากขึ้น

ตอนที่ 2 : ทำไมต้องใช้ 4G LTE

การผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง สิ่งสาคัญของมนุษยชาติ
(Important of Humanity)
นายวนิชพงษ์ ดวงจันทร์
นายอนิรุทธ นุ้ยภักดี
นายเมธา อินทร์แก้ว

การผลิตสารคดีภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “เปลี่ยน เป็น ปั่น”
นายตั้ม ไกรพิบูรณ์
นายปิติพงษ์ ชุความดี
นายเอกลักษณ์ สระทองคา

การผลิต Motion Graphic
เรื่อง “King Ekkatad”
น.ส.มานิตา พรชัยสุขศิริ

การผลิตสารคดี
เรื่อง “Social NOT WORK” (สิ่งเสพติดสมัยใหม่) :
นายชูเกียรติ สุขเกษม
นายกริช สิริเสาวลักษณ์
นายนนทวัฒน์ ลาชมพู


สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รุ่นที่ 3 MT 54 [2557]

การผลิตสื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการรีวิวคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Snap-eat
น.ส.วันวิสาข์ อินขลิบ
น.ส.ลฎาภา สุขเกษม
SnapEat Thailand
: Magazine Online
http://www.snapeat.in.th
Website : SnapEat 
Facebook : SnapEat
Instagram : SnapEat
Youtube : SnapEat
Digital Magazine : SnapEat

 

การผลิตดนตรีและมิวสิควิดีโอ
เพลง INEXTRICABLE
นายปริญญ์ เกตุประกอบ
นายเดชวัต อดุลยรัตน์
นายชานนท์ ช้างอยู่

Facebook : Massive Bat

ภาพยนตร์สั้น “Short Action Scene”
นายธีรเมธ ถนอมเกียรติ
น.ส.สิรีณัฐ แซ่ตั้ง
นายหัสดิน เทียนแก้ว

การผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น
เรื่อง “ชายใต้หน้ากาก”
น.ส.ธัญพัฒน์ พิตรพิบูลโตวัน
นายจิรายุ ศิลกุล

Trailer# ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ชายใต้หน้ากาก

 

การผลิตวิดีโอสถาปัตยกรรมสะพานพระราม 8 เพื่อการส่งเสริมการขายโดรน
นายภานุพันธ อาจหาญณรงค์


สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รุ่นที่ 4 MT55 [2558]

การผลิตเพลงและมิวสิควิดีโอ

นายวิฑูรย์ แย้มยินดี22-5-2560 21-56-27https://soundcloud.com/notyamyindee/believe-in-you

การแสดงลายผ้าร่วมสมัยด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบ Projection Mapping
น.ส. นภาภรณ์ แดงสีนวล
นายธนัช อังศุรัตนาภรณ์
น.ส.นิตยา แจ้งดี

มัธนพาธาอนิเมชั่น
นายธนพล พู่ภมรไกรภพ
นายอดิศักดิ์ ทับฉ่ำ

 

การผลิตเพลงประกอบสื่อเพื่อสุนทรียภาพ
นายตุรากร กรัณย์รณกร
นายจตุรนต์ จันทร์เนียม


สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รุ่นที่ 5 MT56 [2559]

การผลิตเพลงประกอบมิวสิควิดีโอเพื่อความสุนทรีย์ “เพลงดวงดาวที่หายไป”
นายธนาวัฒน์ ชมโฉม
นายปฏิภาน พันธ์มนทา

การผลิตดนตรีประกอบเพื่อประกอบงานภาพยนตร์ (Film score)
นายธวัช ทวีพัฒน์

 

การสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อสื่อสร้างสรรค์ “เพลง Dream”
นายคชานนท์ จันทรเมธีกุล

 

การผลิตผลงานเพลงมินิอัลบั้มและมิวสิควิดีโอแนวเพลงฮิปฮอปด้วยวิธีการร้องแบบแร็พ
นายปิยวุฒิ ธรรมรักษ์

อินโฟกราฟิก เรื่อง การทำประตูของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
นางสาวปัญญาพร จารุพันธ์


สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รุ่นที่ 6 MT57 [2560]

การผลิตเพลงหนังสั้นและมิวสิควิดีโอเพื่อการนำเสนอหลอมรวมสื่อ
นางสาวภัทรวดี รัตนวรรณพาณิช
นางสาวธีกิพรรณ จันบัวลา

สารคดีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
นางสาวจันทรศร มีรินทะ
นางสาวพิมพ์สุภา นิยมสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โฆษณา