Luminaries / Experts

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ [วิพากษ์รูปแบบ/เครื่องมือวิจัย] (Luminaries / experts)

[วิพากษ์รูปแบบ/เครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความวิจัย]

รายชื่อ วิทยานิพนธ์/งานวิจัย สถาบันการศึกษา
เสกสรร อามาตย์มนตรี
ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง การผลิตสื่อ Audio Description

(ผู้ทรงคุณวุฒิในการรตรวจรูปแบบระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) : ก.พ.2561)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำเพียร เจริญรัตน์
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟพรีเมี่ยม ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : ก.ค.2561)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปุญชรัศมิ์ เลี่ยมพรมราช
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การพัฒนาสมรรถนะครูฝึกฝีมือแรงงานสำหรับทศวรรษ 2018-2027 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

(การสัมภาษณ์ประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ พ.ย.2560)

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คมนวรรณ ขุนพิณี
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ : ต.ค.2560)
สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 กมลธร กาญจนพงค์ ปัจจัยการตลาดท่องเที่ยวกับกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(ผู้ตรวจประเมินบทความวิจัย : ก.ย.2560)

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อรุณรัตน์ อ่อนเย็น
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : ก.ย.2560)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รัชนี แจ่มใส
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม
(ผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือ : ก.ย.2560)
โครงการดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิริรัตน์ แตงแดง
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : ก.ย.2560)
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดา นิยมสุข
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : ส.ค.2560)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัชราภรณ์ ภิรมย์ฤทธิ์
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : ส.ค.2560)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เสาวลักษณ์ พันธ์ประเสริฐ และคณะ
โครงการพิเศษนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา : ส.ค.2560)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปรียาณัฐ เสริมศิลป์
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเกี่ยวกับรูปร่างที่ได้ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : มิ.ย.2560)
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศิรินภา โออิน
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้สดจากธุรกิจงานประดิษฐ์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
(ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ : 2560)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานนวัตกรรมเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา วิศวศึกษา และการฝึกอาชีพ (ผู้ตรวจประเมินบทความวิจัย : มิ.ย.2560) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 งานนวัตกรรมเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สำหรับงานธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
(ผู้ตรวจประเมินบทความวิจัย : ม.ค.2560) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วชิรา อยู่ศุข
ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสำหรับผู้สอนวิชาชีพ
(ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของโมดูลการฝึกอบรม : 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ
(สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ : 2558)
จากการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ยศดนัย วิริยาจาร
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมแบบฝึกหัดบนอินเทอร์เน็ต เรื่องการวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเทวินินและนอร์ตัน
(ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์เครื่องมือ : 2556)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาวิน  คงรักษา
อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบ : 2555)
บทความการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง NEC 2012

 

 

โฆษณา